Hysbysiad o Gyfethol / Notice of Co-option

on

 

 

Hysbysiad o Gyfethol

Adran 116 Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011

 

Cyngor Cymuned Trefriw (Trefriw ward)
 

Rhoddir hysbysiad trwy hyn fod 1 sedd wag am swydd Cynghorydd yn y Gymuned/Ward uchod, a fod yr Cyngor Cymuned yn bwriadu cyfethol.

 

Ceisir datganiadau o ddiddordeb gan aelodau o’r cyhoedd sy’n cyflawni’r meini prawf canlynol ac sydd â diddordeb mewn cynrychioli eu cymuned ar y Cyngor Cymuned dywededig. Rhaid bod yn ddinesydd Prydain, yn ddinesydd cymwys o’r Gymanwlad, yn ddinesydd un o aelod-wladwriaethau yr Undeb Ewropeaidd neu’n ddinesydd tramor cymwys ac yn 18 oed neu’n hŷn, ac yn cyflawni o leiaf un o’r meini prawf canlynol:*

  • wedi’ch cofrestru fel etholwr llywodraeth leol ar gyfer yr ardal a enwir uchod; neu
  • yn ystod y cyfan o’r 12 mis diwethaf, wedi bod yn berchennog neu’n denant tir neu safle arall yn y gymuned a enwir uchod; neu
  • wedi bod â’ch prif neu’ch unig weithle yn ystod y 12 mis diwethaf yn y gymuned a enwir uchod; neu
  • rydych wedi byw yn y Gymuned, neu o fewn 4.8 cilometr ohoni yn ystod y cyfan o’r 12 mis diwethaf.
*Mae rhai pobl penodol wedi’u hanghymhwyso rhag ymgeisio, yn eu plith swyddogion cyflogedig y Cyngor, unrhyw un sy’n destun gorchmynion cyfyngu methdalwyr a’r rheiny sy’n destun dedfrydau o garchar yn ddiweddar. Mae’r gyfrifoldeb yn eistedd gyda’r ymfgeisydd i sicrhau eu bod yn gymwysedig i ymgeisio.
 

Os ydych yn dymuno cael eich ystyried i gael eich cyfethol ar gyfer y sedd gwag, neu’n dymuno cael rhagor o wybodaeth ynghylch rôl Cynghorwyr Cymuned, cysylltwch  â Clerc y Cyngor

Cymuned ar/yn    07305 316095 neu clerk@trefriwcommunitycouncil.co.uk

erbyn      Rhagfyr 20fed 2023

Victoria Teasdale (Clerk/RFO)

Llofnodwyd  ________________________________

22/11/2023

Dyddiwyd _____________________

 

 

Notice of Co-option

Section 116 Local Government (Wales) Measure 2011

Trefriw Community Council (Trefriw ward)
 

Notice is hereby given that 1 vacancy has occurred in the office of Councillor for the above- mentioned Community/Ward, and the Community Council intends to cop-opt.

 

Expressions of interest are being sought from members of the public who meet the following qualifications and are interested in representing their community on the aforementioned Community Council. You must be a British citizen, an eligible Commonwealth citizen, a citizen of any member state of the European Union or a qualifying foreign and be 18 years of age or over; and meet at least one of the following criteria:*

  • registered as a local government elector for the area named above; or
  • during the whole of the last 12 months occupied as owner or tenant land or other premises in the community named above; or
  • your principal or only place of work during the last 12 months has been in the community named above; or
  • you have during the whole of the last 12 months resided in the Community or with 4.8 kilometres of it.
*Certain people are disqualified from standing, and these include paid officers of the community council, anyone subject to bankruptcy restriction orders and those subject to recent sentences of imprisonment. It is the responsibility of the candidate to ensure that they are qualified to stand.
 

If you wish to be considered for co-option for the vacant seat or want more information regarding the role of a Community Councillor, please contact the Clerk of the Council Community on

07305 316095 or at clerk@trefriwcommunitycouncil.co.uk

by      20th December 2023

 

Victoria Teasdale (Clerk/RFO)

Signed ____________________________________

                                      22/11/2023

Dated _________________________________________

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *